Ja çfarë bëri Ambasada Amerikane në Kosovë për Joe Bidenin

Shtepia e Bardhe permes nje komunikate ka thene se do t’i fu.se ne listen e zeze te gjithe zyrtaret e Ballkanit qe nuk i respektojne marre veshjet e cekura ne komunikate.

Presi denti i Shteteve te Bashkuara, Joe Biden, per.mes nje Ur.dheri Ekzekutiv ka para pare bllokimin e prones dhe pezu.llimin e hyrjes ne Shte.tet e Bashkuara te personave te caktuar qe kontribuojne ne situaten destabili.zuese ne Ball.kanin Perendimor.

Pas ke tij urdhri te ri ekzekutiv, ka reaguar edhe Ambasada e Amerikes ne Kosove. Nga kjo amba.sade thane se ky urdher siguron mjete te reja per tiu pergjigjur ker ceni.meve me serioze ndaj stabilitetit ne te gjithe rajonin.

Korrup sioni demton politiken e jashtme, sigurine kombe.tare dhe shendetin eko.nomik te Shteteve te Bashkuara, partnereve tane dhe aleateve tane.

Dje, Presidenti Joe Biden nen shkroi nje Urdher te ri Ekzekutiv qe modernizon regjimin e sanksioneve te Ballkanit Perendimor per te pasqyruar shqetesimet e sundimit te ligjit.

Ai sigu.ron mje.te te reja per tiu per gjigjur kercenimeve me serioze ndaj stabilitetit ne te gjithe rajo nin korrupsioni, veprimet qe minojne qeverisjen demokratike dhe abuzimi serioz i te drejta.ve te njeriut, thuhet ne njof tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *